Make your own free website on Tripod.com
释 尊 八 相 示 现

八 相 示 现 是 佛 陀 一 代 的 足 迹, 简 述 于 下:

  1. 降 兜 率 ---- 先 住 于 兜 率 陀 天 内 院 , 欲 降 生 人 间 , 先 观 五 项 合 宜 之 机 , 即 时 间 , 地 点 , 国 家 , 家 庭 及 父 母 , 然 后 下 降 人 间.
  2. 托 胎 ---- 乘 六 牙 白 象 , 象 口 含 白 莲 花 , 降 入 母 胎.
  3. 出 生 ---- 公 元 前 六 二 三 年 五 月 月 圆 日 , 在 蓝 毗 尼 园 , 从 摩 耶 夫 人 右 胁 出 生。
  4. 出 家 ---- 二 十 九 岁 , 观 世 间 无 常 , 欲 追 求 宇 宙 人 生 真 理 , 解 脱 生 死 痛 苦 , 离 开 王 宫 , 入 山 修 道.
  5. 降 魔 ---- 在 尼 连 禅 河 附 近 的 苦 行 林 修 六 年 苦 行 后 , 到 迦 耶 山 附 近 的 大 菩 提 树 下 , 金 刚 宝 座 上 , 降 伏 魔 军 .
  6. 成 道 ---- 公 元 前 五 八 八 年 五 月 月 圆 日 , 夜 睹 明 星 , 豁 然 悟 道 , 时 年 三 十 五 岁 . ( 成 道 地 点 即 现 在 印 度 的 菩 提 迦 耶 )
  7. 轮 法 轮 ---- 成 道 后 四 十 五 年 间 说 法 度 生 .
  8. 入涅盘 ---- 世 寿 八 十 , 在 拘 尸 那 拉 城 娑 罗 双 树 间 , 示 入 涅 盘.