Make your own free website on Tripod.com
 
éijdzµË®Â·¹ÛÒôËÂÖ÷´ß 
ÎäÀ­±ØÖÐѧѧ·ðÑÐÐÞ»á,ÈÕйúÖзðѧÑÐÐÞ»á,ºÍƽ·ÖÐѧ·ðѧ»áÁªºÏÖ÷°ì 
´óɽ½ÅÖÐѧ·ðѧ×éЭ°ì
µÚÎå½ì±±ÂíÇøÖÐѧ·ðѧ»áִί½»Á÷Óª
 
 
 
±¨Ãû±í¸ñ
ÐÕÃû (ÖÐ) : ____________________________ (Ó¢) : ____________________________
ÄêÁä : ____________________________ ÐÔ±ð : ÄÐ / Å®
Éí·ÝÖ¤ºÅÂë : ____________________________ ³öÉúÈÕÆÚ : ____________________________
·¨Ãû : ____________________________ ð§ÒÀÖ¤Ã÷ʦ : ____________________________
ѧУ : ____________________________ µ£ÈÎְλ : ____________________________
ÁªÂçµç»° : ____________________________ ÊÇ·ñ³ÖÊÜÎå½ä : ÊÇ / ·ñ
ͨѶµØÖ· : _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
²¡Àú±í : θ²¡ / ¹Ø½ÚÑ× / Ïø´­ / Æ«Í·Í´ / ·¢Ñòñ²
ÆäËû²¡Ö¢ : _______________________________________________________________________ 
(Èô²»ÊʺϲÎÓ뼤ÁÒÔ˶¯£¬Ò²Çë×¢Ã÷)
½»Í¨ÔØËÍ : ±±º£ÂëÍ· PAKSON ³¬¼¶Êг¡´óÃÅÇ° 
´óɽ½Å»ð³µÕ¾ÃÅ¿Ú 
´óɽ½Å LOOKING GOOD ³¬¼¶Êг¡´óÃÅÇ° 
×Ô±¸ 
·ðѧ³Ì¶È : ÆôÃÉ                    ³õ¼¶                    Öм¶                    ¸ß¼¶ 
ר³¤ : ÍÅ¿µ / ÉãÓ° / ¸è³ª / ÀÖÆ÷ / ÊÖÓï / Î赸 / ÃÀÊõ / èóß / Ï·¾ç / ´´×÷ / ·ðѧ / °ì»î¶¯ /Ò½Ò© / Åëâ¿ / Êé·¨ / Ñݽ² / µçÄÔ / ÎäÊõ / 
ÆäËû _____________________________________________________________________________ 
ÔÚУÍâ²Î¼ÓÖ®·ð½ÌÍÅÌå :
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Ëùµ£ÈÎְ֮λ : ________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Ôø²Î¼ÓÖ®·ðѧ¿¼ÊÔ : ________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Ôø²Î¼ÓÖ®·ðÉú»îÓª/½»Á÷Óª :
Äê·Ý »î¶¯Ãû³Æ
__________ __________________________________________________________________________________
__________ __________________________________________________________________________________
__________ __________________________________________________________________________________
__________ __________________________________________________________________________________
²Î¼Ó½»Á÷Ӫ֮ĿµÄ : ________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
¸¸/ĸ/¼à»¤ÈËÐÕÃû (ÖÐ) : ________________________________________________
(Ó¢) : ________________________________________________
Éí·ÝÖ¤ºÅÂë : ________________________________________________
°ì¹«Êҵ绰  : ________________________________________________
°ì¹«ÊÒµØÖ· : ________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
ÊÖÌáµç»°ºÅÂë : ________________________________________________
´«ºô»úºÅÂë : ________________________________________________
´«Õæ»ú (FAX) ºÅÂë : ________________________________________________
¼Ò³¤Í¬ÒâÊé
±¾ÈË______________________ÔÊÐíС¶ù / Å®____________________________ 
 
 

À´×Ô __________________________________________________ÖÐѧ·ðѧ»á´ú±í£¬ 
 
²Î¼Ó´ËµÚÎå½ì±±ÂíÇøÖÐѧ·ðѧ»áִί½»Á÷Óª¡£±¾ÈËÉîϤ¹ó»á½«Í×ÉƵİ²Åż°¼à¶½´ËÏî»î¶¯£¬ 
ÈçÉÏÊöÆÚ¼äÓÐÈκÎÒâÍâ·¢Éú, ±¾È˽«²»»á¹é¾ÌÓÚÖ÷°ìµ±¾Ö¡£ 

¼Ò³¤/¼à»¤ÈËÇ©Ãû  : ________________________________________________
ÈÕÆÚ : ________________________________________________
 
 
Äã ÃÇ ¿É ÒÔ  ¸´ Ó¡ 

»ò 

Ï ÔØ ±í ¸ñ form.txt 

Ìî д ºó, ¼Ä ÖÁ

ÍõÀöÁè 
31,Lorong Damai3,Taman Alma,14000 BukitMertajam,PulauPinang. 
 Èç ÓÐ ÈÎ ºÎ ÎÊ Ìâ ,  Çë  µç ×Ó ÓÊ ¼þ ¼Ä ÖÁ Ñî×ÓÓÓ ( ceyong@tm.net.my )
 
 
   »Ø µ½ Ö÷ Ò³    µÚÎå½ì±±ÂíÇøÖÐѧ·ðѧ»áִί½»Á÷ӪִίÃûµ¥